Salgs- og leveringsbetingelser

 

Gyldighed

1.1. Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer af produkter fra PS! Scan-Plant A/S til kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt. Uden PS! Scan-Plant A/S’ skriftlige accept er ingen ændring eller forbehold gyldig. 

Tilbud mv.

2.1. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er PS! Scan-Plant A/S’ tilbud alene at betragte som opfordring til at gøre tilbud, hvorfor aftale først sluttes ved PS! Scan-Plant A/S’ skriftlige accept i form af en ordrebekræftelse. Tilbud, ordrebekræftelse og nærværende salgs- og leveringsbetingelser er at betragte som det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

2.2. Kunden er ved modtagelse af ordrebekræftelsen forpligtet til straks at meddele PS! Scan-Plant A/S, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med kundens bestilling.

Annullering af ordre

3.1. Såfremt kunden annullerer en ordre (helt eller delvist), er kunden forpligtet til at betale den fulde købesum, og til at erstatte ethvert tab, som PS! Scan-Plant A/S måtte have lidt som følge af annullationen.  

Priser

4.1 Alle priser angives i danske kroner (DKK), norske kroner (NOK) eller Euro (EUR) og er eksklusive moms samt omkostninger forbundet med emballage og transport, herunder bl.a. importafgifter og andre skatter, udgifter til lastning og losning, forsikring, kvalitetskontrol, testning og sundhedsinspektion.  

4.2. Alle priser er afgivet på grundlag af tilbudsdagens gældende valutakurser samt told- og fragtsatser. Ved ændring af de nævnte prisfaktorer – eller ved indførelse af nye afgifter/skatter eller hvis der opstår andre omkostninger som PS! Scan-Plant A/S ikke har indflydelse på, f.eks. stigninger i underleverandørers priser – forbeholder PS! Scan-Plant A/S sig retten til at foretage reguleringer af priserne frem til tidspunktet for levering. 

Betaling

5.1. Betaling skal ske netto + 30 dage fra levering og i den på ordrebekræftelsen angivne valuta.

5.2. Ved overskridelse af betalingsfristen har PS! Scan-Plant A/S krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldsdagen med en morarente på 1 % pr. påbegyndt måned.

Levering

6.1. Den i aftalen anførte leveringstid er at regne fra datoen for PS! Scan-Plant A/S’ skriftlige ordrebekræftelse, forudsat at alle tekniske detaljer og formaliteter for ordrens udførelse er tilgængelige på denne dato, herunder de nødvendige import- og eksporttilladelser, idet leveringstiden i modsat fald er at regne fra datoen hvor de nødvendige detaljer og formaliteter er endeligt på plads.

6.2. Levering sker Ex Works (Incoterms 2020). I mangel af anden skriftlig aftale anses levering at have fundet sted ved produkternes overgivelse til fremmed fragtfører.

6.3. Der tages forbehold for forsinkelser ved levering, som ikke skyldes PS! Scan-Plant A/S’ forhold, herunder, men ikke begrænset, til forsinkelser fra underleverandører og andre udefrakommende omstændigheder eller force majeure begivenheder i øvrigt, i hvilket tilfælde det estimerede leveringstidspunkt udskydes med et tilsvarende antal dage, som sådan en forhindring har bestået. Kunden kan ikke, som følge af sådanne begivenheder, hæve aftalen og/eller kræve erstatning.

6.4. Medmindre andet er aftalt skriftligt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14 dage på grund af PS! Scan-Plant A/S’ forhold, som rettidig i enhver henseende.

Ejendomsret mv.

7.1. Ejendomsretten til det leverede forbliver hos PS! Scan-Plant A/S, indtil der er sket fuld betaling.

7.2. Hvis kunden standser betalingen, går konkurs, eller hvis PS! Scan-Plant A/S har anden rimelig grund til at betvivle købers evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser, har PS! Scan-Plant A/S ret til at udsætte levering, indtil køber har stillet tilfredsstillende sikkerhed eller garanti for betalingen. Hvis køber ikke stiller en sådan sikkerhed eller garanti inden for et rimeligt tidsrum, har PS! Scan-Plant A/S ret til at annullere aftalen. Køber er da ansvarlig for ethvert tab, som PS! Scan-Plant A/S måtte lide som følge af annulleringen.

Mangler og reklamation

8.1. Det påhviler kunden at undersøge produkterne straks efter levering til denne har fundet sted.

8.2. Såfremt kunden vil påberåbe sig mængdeafvigelser eller synlige fejl ved leverancen, skal denne senest 24 timer efter levering til denne skriftligt orientere PS! Scan-Plant A/S herom.

8.3. Kunden skal afgive skriftlig meddelelse om en mangel til PS! Scan-Plant A/S uden ugrundet ophold efter, at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af manglen samt fotodokumentation. Kunden skal desuden, efter anmodning fra PS! Scan-Plant A/S, og for egen regning, levere en skadesrapport udfærdiget af en autoriseret vurderingsmand.

8.4. For så vidt angår ”hovedleverancer” i foråret (februar – april), skal kunden skriftligt give meddelelse om en mangel til PS! Scan-Plant A/S senest 30 kalenderdage efter levering til denne.

8.5. Såfremt kunden ikke skriftligt underretter PS! Scan-Plant A/S om en mangel indenfor de nævnte frister, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

8.6. Er en leverance mangelfuld, og er der reklameret rettidigt, vælger PS! Scan-Plant A/S efter eget skøn, om kunden skal have et forholdsmæssigt afslag i prisen eller om der skal ske omlevering inden for rimelig tid. Der kan ikke herudover rejses krav mod PS! Scan-Plant A/S som følge af reklamationen.

8.7. Kunden er forpligtet til at opbevare de produkter, der reklameres over, forsvarligt, indtil reklamationen er afklaret.

8.8. Såfremt kunden reklamerer over en mangel, og det viser sig, at reklamationen ikke er berettiget, har PS! Scan-Plant A/S ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som reklamationen har medført.

8.9. PS! Scan-Plant A/S accepterer uanset ovenstående ikke reklamationer på enkeltplanter, eller reklamationer med en samlet værdi på under DKK 1.000.

Ansvarsbegrænsning

9.1. PS! Scan-Plant A/S er i intet tilfælde ansvarlig for kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, mistet omsætningstab eller følgetab.

9.2. PS! Scan-Plant A/S maksimale ansvar over for kunden for ethvert tab eller enhver skade, som måtte opstå i forbindelse med kundens køb af produkter hos PS! Scan-Plant A/S, er begrænset til det samlede beløb for kundens pågældende ordre.

Produktansvar

10.1. Bortset fra det ansvar, der måtte følge af produktansvarsloven, er PS! Scan-Plant A/S ikke ansvarlig for skade forvoldt af dets produkter.

10.2. PS! Scan-Plant A/S er således ikke ansvarlig for skadesbegivenheder, der falder uden for produktansvarsloven (dvs. erhvervstingskader), herunder f.eks. skader, som produkter leveret af PS! Scan-Plant A/S, forårsager på planter eller andre planteprodukter, som kunden fremstiller.

10.3. Kunden skal holde PS! Scan-Plant A/S skadesløs i det omfang PS! Scan-Plant A/S pålægges ansvar over for tredjemand for skader og tab, som PS! Scan-Plant A/S efter forudgående afsnit ikke er ansvarlig for over for kunden.

Force Majeure

11.1. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er PS! Scan-Plant A/S ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består.

11.2. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som PS! Scan-plant A/S ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse, herunder f.eks., men ikke begrænset til, usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, almen fejlslagen høst, oversvømmelser, hærværk, pandemier og arbejdsstridigheder. 

11.3. Som force majeure anses ligeledes det forhold, at en sort er udsolgt, en produktion er for lille/mislykket eller en underleverandør undlader at levere, i hvilket tilfælde PS! Scan-Plant A/S forbeholder sig retten til at erstatte en udsolgt sort med en tilsvarende sort (medmindre kunden udtrykkeligt har frabedt sig dette), at levere pro rata eller alternativt at annullere ordren.

Personoplysninger

12.1. I forbindelse med levering af produkter til kunden, behandler PS! Scan-Plant A/S personoplysninger om kunden.

12.2. For mere information om, hvordan PS! Scan-Plant A/S behandler personoplysninger, henvises til PS! Scan-Plant A/S’ persondatapolitik.

Tvister

13.1. Aftaleforholdet mellem PS! Scan-Plant A/S og kunden er underlagt dansk ret. Tvister mellem parterne afgøres ved de civile domstole med Retten i Odense som første instans.